คำอธิบายรายวิชา

2104-2207 วงจรพัลส์และดิจิตอล 3 (6)

(Pulse and Digital Circuits)

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจ พื้นฐานของรูปสัญญาณแบบต่าง ๆ และการแปลงรูปสัญญาณไฟฟ้า

2. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรพัลส์ และการทำงานของระบบวงจรดิจิตอลเบื้องต้น

3. เพื่อให้มีทักษะในการประกอบวงจรพัลส์สวิตชิง และวงจรดิจิตตอลแบบต่าง ๆ

4. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในวงจรพัลส์และดิจิตอล

5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์วงจรพัลส์และดิจิตอล

2. วัดและทดสอบวงจรแปลงรูปสัญญาณไฟฟ้า

3. วัดและทดสอบวงจรทรานซิสเตอร์สวิตช์ และวงจรกำเนิดสัญญาณพัลส์

4. วัดและทดสอบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชัน

5. วัดและทดสอบวงจรดิจิตอลซีเควนเชียล

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปร่างสัญญาณไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ วงจรแปลงรูปสัญญาณ ดิฟเฟอร์

เรนติเอเตอร์ อินดิเกรเตอร์ คลิปเปอร์ แคลมเปอร์ ทรานซิลเตอร์สวิตช์ ชมิตต์ทริกเกอร์ มัลติไวเบรเตอร์

ฟลิปฟลอบ แบบต่าง ๆ การกำหนดสัญญาณ เกตต่าง ๆ หน่วยความจำ ระบบตัวเลข การลดรูป

คณิตศาสตร์ทางลอจิก การเข้ารหัส การถอดรหัส การนับ การแสดงผล ไดอะแกรมต่าง ๆ ประกอบและ

ทดสอบวงจรต่าง ๆ ในงานพัลส์และดิจิตอล เช่น วงจร Matrix 3 CHANNEL วงจรแปลงรูปสัญญาณ

SQUARE/RAM วงจรแคลมเปอร์ ทรานซิสเตอร์สวิต มัลติไวเบรเตอร์ ไทม์เมอร์ วงจรนับ วงจรกำเนิด

สัญญาณ

2104-2208