นายประวีร์  มณีสุข
ชื่อเล่น วี
ช่างไฟฟ้ากำลัง 4/7 เลขที่ 9
สาขางาน  เครื่องกลไฟฟ้า
รหัสประจำตัว 5531040067
Tel 082-7144942(D-tac)
E-mail- amvee_za@hotmail.com
สถานที่เล่น:บ้าน