นายวิทยา  ถนัดงาน
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
email : witaya193@hotmail.com