ร่วมพิธีมอบทุน “โครงการทุนการศึกษา กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรร่วมกับสถาบันการศึกษา พื้นที่เขตหลักสูตรสหกิจศึกษา และหลักสูตรทวิภาคี พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นางสาววรินทร พระประเสริฐ หัวหน้างานแนะแนว พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีศิฎฒิภัต ธรรมเกสร ครูแผนกวิชาเมคาทรอนิกส์ และตัวแทนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 แผนกวิชาเมคาทรอนิกส์ ร่วมพิธีมอบทุน “โครงการทุนการศึกษา กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรร่วมกับสถาบันการศึกษา พื้นที่เขตหลักสูตรสหกิจศึกษา และหลักสูตรทวิภาคี พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้ได้รับทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 5 ทุน ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ