การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ในการฝึกอบรมโดยใช้การทำงานเป็นฐานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแก่งสาธารณรัฐออสเตรีย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจัดการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ในการฝึกอบรมโดยใช้การทำงานเป็นฐานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแก่งสาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีเรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในการประชุม ในการนี้ท่านประธานได้กล่าวถึงนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ และการพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี รวมถึงการพัฒนาสร้างอาชีพใหม่ให้ประชาชน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น โดยยึดหลัก มั่นคง ร่ำรวย ด้วยมืออาชีวะ

หลังจากนั้น ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมได้นำเสนอประวัติความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐออสเตรีย กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รวมถึงความพร้อม ศักยภาพ และผลงานโดดเด่นของวิทยาลัยฯ ต่อท่านประธาน หลังจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในการฝึกอบรมโดยใช้การทำงานเป็นฐานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐออสเตรียในลำดับต่อไป ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ