พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยมี ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และนางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมลงนามในฝ่ายของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายจักรกฤษณ์ ศรีเงินยวง รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยซัมซุง  และ Mr.Sungkwan Kim Korea Expatriate บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็นผู้ลงนามในฝ่ายของ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกอาชีพให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษามีพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสอดคล้องและรองรับกับความต้องการของสถานประกอบการ  และหลังจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง และ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

         

         

         

         

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cooperation

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ