ปพ. 1-9 คืออะไร ใบสำคัญทางด้านการศึกษา 9 แบบที่ควรรู้

แบบ ปพ. หรือเรียกเต็มๆ ว่า เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสำคัญที่สถานศึกษาต้องจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้

  • บันทึกข้อมูลในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน ได้แก่ แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา
  • ติดต่อสื่อสาร รายงานข้อมูล และผลการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ แบบรายงานประจำตัวนักเรียน ระเบียนสะสม
  • จัดทำและออกหลักฐานแสดงวุฒิและหรือรับรองผลการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน

แบบ ปพ. มีทั้งหมด 9 แบบด้วยกัน

ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)

เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครทำงาน

ปพ.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร)

เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้กับผู้สำเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษา ใช้เป็นหลักฐานแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน

ปพ.3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

เป็นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูลภาคบังคับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบยืนยันรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษา

ปพ.4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เป็นเอกสารรายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะของผู้เรียน เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียน

ปพ.5 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนต่าง ๆ ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

ปพ.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล

เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนพัฒนาการในด้านต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้เรียน

ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา

เป็นเอกสารรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้ว

ปพ.8 ระเบียนสะสม

เป็นเอกสารบันทึกข้อมูลพัฒนาการและผลงานด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุกๆ ด้าน เป็นประโยชน์กับการแนะแนว ส่งต่อให้ใช้ตลอด 12 ปี มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเปลี่ยนแปลงให้บันทึกและลงวันที่กำกับไว้ด้วย

ปพ.9 สมุดบันทึกผลการเรียน

เป็นสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ เพื่อบันทึกรายวิชาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในแต่ละชั้นปีตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาพร้อมผลการประเมิน ใช้เป็นหลักฐานการศึกษา ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอน และใช้เพื่อ สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (จำเป็นมากสำหรับนักเรียนย้ายโรงเรียนเนื่องจากต้องนำไปเทียบหน่วยกิต)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Registration

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ