พิธีลงนามความร่วมมือ วท.สัตหีบ และ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ บริษัท  ไทยออยล์  เอนเนอร์ยี  เซอร์วิส  จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ สนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนโครงการฝึกประสบการณ์  (ทวิภาคี) เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้  ทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้  การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง และมุ่งสร้างให้นักศึกษามีความรู้ที่ตรงกับความต้องการของ  “สถานประกอบการ”  และตลาดแรงงาน

ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

นายเอกราช  เจริญสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวศิริวัตร ลวดทอง  หัวหน้างานความร่วมมือ

นายไพโรจน์ ครองตน  หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม

นายนพพร น้อยวัฒนกุล  หัวหน้างานวัดผล

นายไมตรี ชินศิริวัฒนา  ครูนิเทศแผนกวิชาเครื่องมือวัด

 

ตัวแทนจาก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)/บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด

นายพีรสุต  ศรีธวัช ณ อยุธยา  ผู้จัดการ-ทรัพยากรบุคคลและการเงิน

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจทาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  ด้านบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งติดภารกิจเร่งด่วน

      

       

         

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


cooperation

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ