วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วย นางชุติมา โชคกนกวัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางศิริวัตร ลวดทอง หัวหน้างานความร่วมมือ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้แทนจากบริษัทร่วมลงนามคือ ผศ.(พิเศษ) ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความรู้ และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของสถานประกอบการ ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ