ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์กลางการพัฒนาทักษะด้านอาชีว

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้ชำนาญการ สอศ. ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นางสาววรรณพร สุขอนันต์ ผู้ชำนาญการ สอศ. ด้านการเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติการ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้ชำนาญการ สอศ. ด้านการเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติการ นายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางธนวรรณ ศรีวิสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี นายอารัญ อู่เงิน นายช่างโยธาอาวุโส ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง นายวิวัฒน์ จิตนวล ครูชำนาญการพิเศษ ภาควิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายจำเริญ เดชสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ ภาควิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคยะลา นายสาโรจน์ อรุณฉาย ครูชำนาญการ แผนกวิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายอุสมาน เจะซู ครูชำนาญการ ภาควิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคยะลา นายประยุทธ์ แดงขาว ครูชำนาญการ ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายประสิทธิ์ สารมาศ ครูชำนาญการ ภาควิชาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์กลางการพัฒนาทักษะด้านอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การเพิ่มสัดส่วนของผู้เรียนที่จะศึกษาต่อสายอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นสอนให้น้อยลง แต่ให้ผู้เรียนเรียนรู้มากขึ้น ณ ห้องประชุมเวียนนา อาคารปฏิบัติการฯ เวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ