ประชุมผู้บริหารผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 29 เมษายน 2563 ผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นางธิดารัตน์ กองศรี นายวิวัฒน์ ลำใยผล ผู้แทนจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน และนางสาวสุมาลี พัดไสว ผู้แทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และผู้แทนฝ่ายจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านณัฎฐพล ทีปสุวรรณ ในการมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และแนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านณรงค์ แผ้วพลสง ทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้อง Smart Classroom แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ