โครงการ 'ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IOT (Nectec Internet of Things Technology Camp 2019: NECTEC IOT Camp 2019) ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการ 'ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IOT (NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019: NECTEC IOT Camp 2019)' โดยได้รับเกียรติจากท่านประธาน นายวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดโครงการ ในการอบรมครั้งนี้มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการคือ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
     1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และเป็นการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี IoT แก่เยาวชนทั่วประเทศ
     2. เพื่อพัฒนาทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นด้านเทคโนโลยี IoT อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
     3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี IoT
     การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ