รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเตรียมพร้อมรองรับอุตสาหกรรม 4.0

วันนี้ 5 ก.พ. 61 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและหารือการบูรณาการดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิชัย  หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบและ ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและตอนรับพาดูนิทรรศการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม    กล่าวว่าการเรียนการสอน เพื่อผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ทั้งในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ซึ่งได้จัดทำแผนแม่บท ได้แก่ แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศ ที่จะสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา และการเสริมสร้างศักยภาพคนอย่างยั่งยืน นายวิชัย  หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ใช้การจัดการศึกษาที่เรียกว่า “สัตหีบโมเดล” ซึ่งเน้นเรียนจริง รู้จริง และทำจริง โดยความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ สถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพ โดยมีรูปแบบ S-M-L ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ระยะเวลาการเรียนเป็นตัวกำหนดโครงการสร้างหลักสูตร และใช้ค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนและได้ทำงานระหว่างเรียน และยังกล่าวอีกว่า วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งใน 6 วิทยาลัยเทคนิคนำร่อง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยเฉพาะหลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งมีอัตราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบิน ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งช่างอากาศยาน หรือ Aircraft Mechanic เพื่อรองรับแผนการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินไทย ซึ่งในปัจจุบันยังขาดแคลนวิศวกรอากาศยานและช่างอากาศยานเป็นจำนวนมาก ที่จะสามารถช่วยในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องบินที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอุตสาหกรรมการบินของไทย

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ