แบบฟอร์มโครงการรณรงค์เพื่อการแก้ปัญหา

๑.  ชื่อโครงการ  ..........................................................................................................................................................................................

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ..........................................................................................................................................................................................

๓.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน  ..........................................................................................................................................................................................

๔.  หลักการและเหตุผล 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

๕.  วัตถุประสงค์ 

            ๑.  ......................................................................................................................................................................................................................................

            ๒.  ......................................................................................................................................................................................................................................

            ๓.  ......................................................................................................................................................................................................................................

๖.  เป้าหมาย          .........................................................................................................................................................

๗.  สถานที่ดำเนินการ  ......................................................................................................................................................... 

๘.  วิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาการดำเนินการ 

ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙.  งบประมาณ 

.......................................................................................................................................................................................

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

 

๑๑.  การติดตามผลและการประเมินผล 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

 

............................................... ผู้เสนอโครงการ                                         

(นาย / นางสาว.............................)                 


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Krupop

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ