เรียนอย่างไร? ให้จบการศึกษาตามกำหนด

ทำอย่างไร?  จึงจะจบการศึกษาตามหลักสูตร (ไม่ให้จบการศึกษาก่อนกำหนด)

วิธีก็คือยึดถือตามปรัชญาวิทยาลัย

เรียนดี   : ตั้งใจฟังครูสอน  จดบันทึก   ไม่เข้าใจให้ซักถาม   ฝึกฝนทำแบบทดสอบ

 

มีวินัย   : คุณลักษณะผู้มีวินัยในตนเอง

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่หลอกลวงตนเองและผู้อื่น

2. มีความรับผิดชอบ ความตั้งใจที่จะทำงานและติดตามผลงานที่ได้กระทำ

3. เคารพในสิทธิของผู้อื่น

4. มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของวิทยาลัย

5. มีความตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ

6. มีความอดทนขยันหมั่นเพียร

 

ใฝ่สร้างสรรค์ :  ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถที่จะประมวลข้อมูลผ่านทักษะการคิดเพื่อนำมาแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลในแนวทางใหม่ๆ อย่างหลากหลายไม่มีที่สิ้นสุด และมองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายความสามารถ ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์เปรียบเหมือนอาวุธสำคัญในการคิดให้เกิดปัญญา และการใช้ปัญญาในการคิดแก้ไขปัญหานั่นเอง

 

ขยันทำงาน :   คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายจากครู  อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อดทน ทำอย่างตั้งใจ ไม่ท้อถอย และทำด้วยความเต็มใจ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


power_e

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ