โรงไฟฟ้าวังน้อย

โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

อาทิ การสื่อสารสร้างความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีชุดต่างๆ  การจัดประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้ชิดโครงการฯ

• คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีมติเห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 และโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้จะนำเสนอขออนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรีต่อไป (ซึ่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 )

• โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและโครงการร่วมเอกชน (คชก.) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 โดย กฟผ. ว่าจ้างบริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 และเนื่องจากโครงการมีการปรับเพิ่มกำลังผลิตจาก 700 เมกะวัตต์ เป็น 820 เมกกะวัตต์ โดยนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตลอดจนนำเสนอ คชก. 3 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานชุมชนสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ร่วมพัฒนาชุมชน ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือชุมชน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

• กฟผ. ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่าง จ.พระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยให้บริการตรวจรักษาโรงทั่วไป ทันตกรรม และบริการตัดผมฟรี ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์ นักเรียน และชุมชนในพื้นที่เข้ารับการตรวจรักษา และรับบริการประมาณ 200 คน ณ วัดยมนาตามธรรม ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554


คณะทำงานโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 เป็นผู้แทน กฟผ. มอบอุปกรณ์และเอกสาร สำหรับจัดเป็นมุมความรู้ในเรื่องพลังงาน ให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดธรรมจริยา ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายณรงค์ รอดพึ่งครุฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมจริยา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมทางศาสนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทั้ง ไทย-พุทธ ไทย-อิสลาม เช่น เยี่ยมเยียนวัดวันพระ เทศการถือศีลอด การบูรณะปฏิสังขรณ์วัด และมัสยิด เป็นต้น

• คณะทำงานโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 ถวายองค์กฐิน ณ วัดธรรมจริยา ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย และร่วมทำบุญจากผู้ปฏิบัติงานและส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นรวมเป็นเงิน 331,278 บาท เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553


• คณะทำงานโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวมุสลิมในวาระถือศีลอดระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2553 โดยให้การสนับสนุนของอุปโภค บริโภคแก่มัสยิดดารุลนาอีม ต.ชะแมบ และมัสยิดมูดอิสลาม ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553

 
งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

ได้แก่ การเยี่ยมชมโครงการ การทัศนศึกษา ค่ายเยาวชน นิทรรศการ การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ และร่วมชี้แจงกับหน่วยราชการหรือชุมชน

การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ/การชี้แจ้งกับหน่วยราชการหรือชุมชน/พบปะเยี่ยมเยียนชุมชน

• กฟผ. ร่วมเสวนาเรื่อง ทางรอดพลังงานไฟฟ้าไทย ที่โรงแรมโกลเดนท์ราชบุรี โดยเชิญคณะครู อาจารย์ โรงเรียนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าวังน้อยจำนวน 150 คน เพื่อรับรู้ข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2553

• คณะทำงานโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้นำท้องถิ่นรอบโรงไฟฟ้าวังน้อยจำนวน 3 ครั้ง พบปะเกษตรกร หมู่ 4 ต.ข้าวงาม ซึ่งทำนาโดยปลอดสารเคมี เมื่อวันที่ 11 ตุลามคม 2553 พบปะผู้อำนวยการโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา สนับสนุนโต๊ะปิงปอง 2 ชุด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 และ ประชุมหารือกำนัน ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ เพื่อเตรียมงานปลูกต้นไม้วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานนิทรรศการ/ค่ายเยาวชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

คณะทำงานโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 ร่วมกับโรงไฟฟ้าวังน้อย จัดกิจกรรมออกร้านนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้า และภารกิจของ กฟผ. ในงานนิทรรศการ “หนองเสือนิทรรศ 53” ณ โรงเรียนหนองเสือ จ.ปทุมธานี ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554


อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมทัศนศึกษา/เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

• คณะทำงานโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 จัดอบรมครูจาก 25 โรงเรียน รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย ภายใต้โครงการ “ไฟฟ้ากับครูสู่พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิต” ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกงชุดที่ 5 และร่วมรับฟังการเสวนา “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงาน” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

http://projects-pdp2010.egat.co.th/projects3/

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


krukong

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้ากำลัง