ให้การต้อนรับและแนะนำวิทยาลัยฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยวอก อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นายทองคำ แก้วสุข คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับและแนะนำวิทยาลัยฯ ให้กับนายชาตรี หยกสินพูนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยวอก อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 คน และนักเรียน จำนวน 10 คน หลังจากชมวิดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ แล้ว นายชาตรี หยกสินพูนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยวอก ได้กล่าวขอบคุณ มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน หลังจากนั้นนายพีรณัฐ วิริยานันตะ พิธีกร และนายณัฐวุฒิ ทราบรัมย์ ครูผู้ช่วยแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ได้พาเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอากาศยาน สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (อาคาร B ชั้น 2) และ ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รอให้การต้อนรับในขณะเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาช่างเชื่อมและตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (NDT) เป็นแผนกสุดท้าย ในการนี้หัวหน้าแผนกและครูในแผนกที่เข้าศึกษาดูงาน ร่วมต้อนรับและจัดเตรียมสถานที่ พร้อมข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนห้วยวอกอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ Vienna paradise และแผนกวิชาต่าง ๆ จำนวน 5 แผนก

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ