พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและความปลอดภัย

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ดร. อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบหมายให้นายเอกราช เจริญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและความปลอดภัย ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาชมรมวิชาชีพเครื่องกล เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานของยานยนต์ไฟฟ้า และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลังคนคุณภาพ มีสมรรถนะสูง พร้อมเข้าทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเมื่อสำเร็จการศึกษา ในการนี้นางสาวสำราญจิตร์ ภูมี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาเครื่องกล และนักเรียนแผนกช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 28 คน โดยมีคุณครูเสกสรรค์ สุติ และคุณครูกฤตพงศ์ สุขสวัสดิ์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับนักเรียน จัดขึ้นในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Thai-Austrian

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ