ประวัติแผนกวิชาเครื่องกล

แผนกวิชาเครื่องกลได้เปิดการเรียนการสอนพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเมื่อ
ปี พ.ศ. 2514 ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อว่า แผนกช่างยนต์และดีเซล มีนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รุ่นแรกจำนวน 12 คน ต่อมาได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และในปี พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) และได้ถูกยกเลิกเนื่องจากบุคลากรที่ผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการ 

ปัจจุบันเปิดการสอนเพียง 2 ระดับ คือ 
            1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
                 - สาขาวิชาเครื่องกล 
                 - สาขางานยานยนต์ 
                 - สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม 
                 - สาขางานเครื่องกลเกษตร 
            2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
                - สาขาวิชาเครื่องกล 
                - สาขางานยานยนต์ 
                - สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม