ชื่อ : นางสาวนิติกาญจน์  น้อยเนตร์
รหัสประจำตัว : 5631100015
แผนก/ชั้นปี : เขียนแบบเครื่องกล ปวส.1/1
อาชีพ : นักศึกษา
เบอร์โทร : 084-6466413
ระบบซิม : Dtac
E-mail : yutapup_online@hotmail.com
Facebook :www.facebook.com/yutapup.online
สถานที่เล่นเน็ต : บ้านพัก

เพื่อนสมาชิก