นายเดชฐพงค์  ภิรมย์สุข
รหัสนักศึกษา 5631010092
ช่าง กลเกษตร กลุ่ม 4/5 เลขที่ 9
อาชีพ นักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 0882263780 ระบบ ดีแท๊ค
E-mail aoalove@hotmail.co.th
FaceBook Dattapong
สถานที่เล่นอินเตอร์เน๊ต ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ