นายอัครวิณฑ์ สิบสำราญ
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช.1 กลุ่ม 10
เลขประจำตัว 5621040202

เกี่ยวกับตัวเอง

ตารางเรียน