นางสาวแคทรียา ใจหาญ
สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์
ปวช.1 กลุ่ม9 เลขประจำตัว 5621040167

เกี่ยวกับตัวเราเอง

ตารางเรียน