แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสเทศ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
โทร.038-238398 ต่อ 225
 http://com-it.tatc.ac.th