นายธนภูมิ   ยี่ผาสุข
   รหัสประจำตัว 5621040180 
ปวช.1 สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 9 

 
furry,cushion,facebook,social,social network,sn

เกียวกับข้าพระเจ้า

ตารางเรียน

ผลการเรียน

    ข้อมูลส่วนบุคคล