ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล : ชานนท์   บุตรรอด
ชั้น : ปวส 1  เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ห้อง 3
เลขประจำตัวนักศึกษา : 5631010055
ระบบซิม                      : AIS
E-mail : tom-chanon@hotmail.com
Facebook  : https://www.facebook.com/chanon.butrod
สถานที่เล่นเน็ต   : บ้าน

เพื่อนสมาชิก