นาย อธิเทพ แจ่มในจิตต์ ชย.5/2 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 
รหัส 5331010035      เบอร์โทร 0853915315 (Dtac)
E-mail : Atithep_5315@hotmail.com