นายจิรพงศ์ จิตรีเชาว์
ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.1/3 เลขที่ 3
082-461-6969  ( Dtac )
yoaksad@hotmail.com

เพื่อนสมาชิก