ประวัติ
นาย ปฐมพร พฤษศรี

แผนกช่าง เมคคาทรอนิกส์ ปวส 4/1

รหัสนักศึกษา 5431270005

เบอร์ดทรศัพธ์  080-6090541 12call

e mail: b-boy-2007@hotmail.com