นาย ชัยรัตน์ ปั้นปิตานุสรณ์ ปวส.4/1

รหัส 5431060008 เบอร์โทร 087-4857577 Dtac

สาขางาน ก่อสร้าง

สาขาวิชา ก่อสร้าง

E-mail : guton_kung@hotmail.com