ชื่อ : นางสาว วริษา เรืองทอง

เลขประจำตัวนักศึกษา : 5431050094

สาขา : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) 4/5 เลขที่ 18

เบอร์ : 082-7120520 (Dtac)

E-mail v_varisa1535@hotmail.com