นาย ยุทธนา   วันทาลี  Tongue out ก๊อต Tongue out 
ปวส.1/2  สาขา การก่อสร้าง