นายเขมวัฒน์  โหสุวรรณ
ปวส.4/3  เลขที่.3  ช่างยนต์

แผนกวิชาเครื่องกล
สาขาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
pae_united@hotmail.com