ประวัติส่วนตัว
ชื่อ:นาย กวินภพ เวฬุมาศ
ชื่อ:เล่นปอ
ชั้น ปวส.4/4  เลขที่.12 ช่างยนต์

เกิด:20 มกราคม 2535
เบอร์โทร:086-8321509