บุคลากรของหน่วยงาน

 

    หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

                   

         นางสาววรินทร    พระประเสริฐ

  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

                   

            นางสาวณัฐากร   พรมศรี   

เพื่อนสมาชิก