น.ส.วราลี  เชยเอี่ยม

เขียนแบบเครื่องกล 

อายุ 19 ปี   ปวส. 4/2  เลขที่ 3

รหัส 5531100017

เบอร์ 087-3599732 Dtac

Mail. Pleased_l@hotmail.com  

เล่นที่       บ้าน