ชื่อ: นาย สมเจตน์  อินทสิงห์
รหัสนักศึกษา: 5431010038 
แผนก: ช่างยนต์ ปวส.2/2
อาชีพ: นักศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์: 0853960641
ระบบ: Dtac  
E-mail:  peetaor_forever@hotmail.com
สถานที่เล่นเน็ต: บ้าน