นาย  อิตรดิลก  ธีระวิทย์ 

ชื่อเล่น ยีนส์ Yean   ปวส. ก่อสร้าง

อีเมล์  yean555@hotmail.com

Tel  086-6220632 true

Facebook  Yean_uou