ประวัติ
นาย ปฐมพร พฤษศรี

แผนกช่าง เมคคาทรอนิกส์ ปวส 4/1

รหัสนักศึกษา 5431270005

เบอร์ดทรศัพธ์  080-6090541 12call

e mail: b-boy-2007@hotmail.com 

ติชม

ได้ 10 % แล้วค่ะ

ตั้งโดย : antid
9 ปี ที่ผ่านมา
ขาดอีเมล์

ตั้งโดย : antid
9 ปี ที่ผ่านมา
แก้ไขข้อมูลและภาพด้วย ข้อมูลน้อยไปช่างยังเขียนผิด

ตั้งโดย : antid
9 ปี ที่ผ่านมา

ข้อมูลส่วนบุคคล