Gukaohttp://Gukao.tatc.ac.th/


ชื่อ นายสรศักดิ์  นามสกุล  เอี่ยมศรี

ชื่อเล่น  เก้า เกิดวันที่ 9 กรกฎาคม 2536
เลขประจำตัวนักศึกษา 55310600122
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชั้น ปวส.1/2 
อีเมล whoami_iamkao@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 085-3207679  (ดีแทค)
สถานที่เล่นเน็ต  บ้าน
Statistic
Friends (8)
16
Vote(s) (0)
0
Comment(s) (2)
7

Activity

Comment(s)

ได้10%แล้วค่ะ


Post by : antid
9 ปี ที่ผ่านมา
เก้า

Post by : Phanida_BC
9 ปี ที่ผ่านมา

StatisticCounter

86761