น.ส.พัชราวรรณ  ทองสุก

รหัสนักศึกษา 5531030024

แผนก เชื่อมโลหะ ปวส 1/2 Tongue out

อาชีพ นักศึกษา

เบอร์โทร 087-6043502

ระบบซิม Dtac

Email kwan_6536@hotmail.com

สถานที่เล่นเน็ต ที่บ้าน