การประชุม ครั้งที่ 2 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ)

ติชม

สร้างโดย :


Mechatronics

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
เมคคาทรอนิกส์