ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 128,000 บาท พร้อมหนังสือตามรอยพระยุคลบาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาด้วยการผลิตสื่อในแนวทางสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างค่านิยมในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัครส่งผลงาน

 • แบ่งเป็น 3 ประเภท
  • ประเภทนักเรียน
  • ประเภทนิสิต นักศึกษา (ระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี)
  • ประเภทประชาชนทั่วไป
 • ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม ทีมละ 3 – 5 คน

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบคลิปวิดีโอซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้อง กับหัวข้อ “ครูรักเด็กเด็กรักครู” โดยจะต้องมีเนื้อหาเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักเรื่องการประพฤติปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา และสามารถแทรกเนื้อหาความรู้จากข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยไม่จํากัดรูปแบบและวิธีการนําเสนอ
 • สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งอธิบายแนวคิดในการผลิตผลงาน เกี่ยวกับหัวข้อ “ครูรักเด็ก เด็กรักครู” ในแบบฟอร์มการสมัคร
 • กําหนดให้มีภาพกราฟิกเปิดตัวและจบด้วยตราสัญลักษณ์ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ํากว่า 1080 พิกเซล (1920 x 1080) สามารถ ใช้ได้ทั้งไฟล์ AVI, MPEG, MP4, MOV หรือ FLV
 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ จํานวน 1 ผลงาน ต่อ 1 ทีม เท่านั้น
 • เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดี

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยลงทะเบียนและส่งผลงาน โดยจะต้องกรอกข้อมูลการสมัคร ประกอบด้วย
  • ชื่อทีม
  • ชื่อผลงาน
  • รายชื่อสมาชิกในทีม
  • แนวคิดในการผลิตผลงาน
 • เผยแพร่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ : คุรุสภา ในระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2565 โดยจะนําจํานวนผู้กดถูกใจ (Like) จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565เวลา 15.00 น. ไปใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกรางวัล Popular Vote
 • ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

เกณฑ์การตัดสิน

 • แนวคิดและเนื้อหา 25 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
 • เทคนิคการผลิต 25 คะแนน
 • คุณค่าด้านการสื่อความหมาย 25 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนักเรียน
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมหนังสือตามรอยพระยุคลบาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทนิสิต นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมหนังสือตามรอยพระยุคลบาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทประชาชน
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมหนังสือตามรอยพระยุคลบาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมหนังสือตามรอยพระยุคลบาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • สํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริม จรรยาบรรณวิชาชีพ
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ
 • เฟซบุ๊กแฟนเพจ : ครูดี 360 องศา

http://www.tatc.ac.th/files/11030920203145773_22032020201047.pdf

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


media

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ