ประกวดคลิปสั้น 'EXAT CHALLENGE CONTEST 2022'

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น 'EXAT CHALLENGE CONTEST 2022' หัวข้อ 'การเดินทางอันแสนพิเศษ...บนทางพิเศษ' ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

กติกาการประกวด

 1. กรอกแบบฟอร์มส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม EXAT CHALLENGE CONTEST 2022 : สร้างสรรค์คลิปวิดีโอชิงของรางวัลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ที่ Email : Exatchallenge2022@gmail.com
 2. ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดเป็นประชาชนทั่วไป ที่ร่วมกิจกรรมผ่านการโพสคลิปวิดีโอไม่เกิน 1 นาทีผ่าน Application Tik Tok พร้อมติด Hashtag #EXPRESSYOURWAYCHALLENGE #EXAT พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ
 3. คลิปวิดีโอที่ถ่ายนั้น ต้องถ่ายผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือและตัดต่อผ่าน Application Tik Tok เท่านั้น
 4. ในคลิปวิดีโอ จะต้องเห็นภาพการเดินทางบนทางพิเศษอย่างน้อย 5 วินาที ตามเส้นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเท่านั้น (แผนที่เส้นทางอยู่ใน folder ที่แนบมาพร้อมกับเอกสารสมัครเข้าร่วมกิจกรรม)
 5. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นคลิปที่ถ่ายทาในปี พ.ศ. 2565 เท่านั้น
 6. หลักเกณฑ์การตัดสินแบ่งออกเป็น 50% (ยอด View, Like, Comments, Share) และอีก 50% นั้นมาจากการพิจารณาการให้คะแนนจากคณะกรรมการ
 7. คลิปวิดีโอต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดและเคยได้รับรางวัลมาก่อนในรายการอื่นๆ ก่อนหน้านี้ หรือเคยส่งเข้าขายตาม Stock Photo หรือเคยใช้เพื่อการพาณิชย์มาก่อน
 8. หากปรากฏว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กาหนดไว้ข้างต้นนี้ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่าการกระทาผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการมีอานาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 9. ผลงานที่ชนะการประกวดทุกรางวัล การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์เพื่อการใช้งานสื่อสารการตลาด งานสื่อสารองค์กรและงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของหน่วยงานในกรณีที่เจ้าของผลงานต้องการนาไปใช้ต้องให้เป็นดุลยพินิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 10. พนักงาน/ลูกจ้าง และบริษัทคู่สัญญาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ดาเนินโครงการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ และการตัดสินของคณะกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้
 12. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะดาเนินการเท่าที่จาเป็นเท่านั้น และในกรณีการประกาศผลรางวัล จะประกาศเฉพาะชื่อโดยไม่มีข้อมูลด้านช่องทางการติดต่อของท่านไปสู่สาธารณะ

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 11 เมษายน 2565

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02 558 9800 ต่อ 23710 -23713

http://www.tatc.ac.th/files/11030920203145773_2203150993136.pdf

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


media

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ