ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ 'เด็กไทยใจซื่อสัตย์'

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ 'เด็กไทยใจซื่อสัตย์' ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกิจกรรมได้ทั้งในนามบุคคลหรือสถาบันการศึกษา
 • ไม่เกินทีมละ 3 คน

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด ไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการและเทคนิคในการนำเสนอการถ่ายทำ และการตัดต่อ เนื้อหาผลงานเป็นคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 • เนื้อหาผลงานส่งในรูปแบบไฟล์ VDO format เป็น MP4, AVI, WMV ความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280 x 720) พร้อมมีคำบรรยาย (subtitle) กำกับ
 • ขอบเขตเนื้อหาในผลงานต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมืองก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น และไม่เคยผ่านการแข่งขันการประกวดเวทีใด หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ใดมาก่อน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 • เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีสัญลักษณ์หรือชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก่อนหรือปิดเรื่องตามความเหมาะสม
 • เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ที่จะนำผลงานไปใช้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ประการใด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดยินยอมและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ร่วมโหวตรางวัล Popular Vote ที่ Facebook : BSRU News โดยกดถูกใจ (like) คลิปที่ชื่นชอบ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลการประกวดรอบตัดสิน และมอบรางวัลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์

ระยะเวลาการประกวด

 • ประชาสัมพันธ์การประกวดและการรับสมัคร 3 มีนาคม – 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประจำตัวนักเรียน
 • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 18 เมษายน 2565 เเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
 • คณะกรรมการพิจารณาผลงานรอบแรกเพื่อเผยแพร่วันที่ 25 เมษายน 2565
 • สิ้นสุดการเผยแพร่ผลงานวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์
  • www. bsru.ac.th
  • Facebook : BSRU News
  • Facebook : QA BSRU

วิธีการคัดเลือก Popular Vote

 • ผลงานเข้าร่วมประกวดจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ปฏิบัติตามคุณสมบัติครบทุกเงื่อนไข และนำผลงานคลิปวิดีโอที่รับการพิจารณาเผยแพร่ทาง Facebook : BSRU News ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดเวลา 16.30 น. โดยจะนำจำนวนผู้กดถูกใจ (Like) ไปใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกรางวัล Popular Vote ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัล Popular Vote ยังคงมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการพิจารณาในรางวัลประเภทการสร้างสรรค์สื่อ ทางผู้จัดโครงการฯ ขอตัดสิทธิ์ผลงานคลิปวิดีโอที่มีจำนวนผู้กดถูกใจ (Like) ในลักษณะที่มีความผิดปกติ เช่น การปั้ม Like หรือในลักษณะอื่น ๆ ออกจากการเข้าร่วมโครงการฯ
 • คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะพิจารณาคัดเลือกคลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 และรางวัล Popular Vote
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลตามที่กำหนด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • เนื้อหาในภาพรวม 20 คะแนน
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง/ถ่ายทำ 20 คะแนน
 • การใช้ภาษาและดนตรี 20 คะแนน
 • คุณภาพการผลิต 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ประเภทคลิปวิดีโอ หัวข้อ เด็กไทยใจซื่อสัตย์
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มูลค่าเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 มูลค่าเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 มูลค่าเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • ประเภท Popular Vote
  • รางวัล Popular Vote มูลค่าเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • งานประกันคุณภาพการศึกษา (ป.ป.ช.) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • เบอร์โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1602
 • เบอร์มือถือ 080-058-3268
 • E-mail : ita.bsru2022@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกนกวรรณ สื่อดิลกวัฒนา

http://www.tatc.ac.th/files/11030920203145773_2203150992736.pdf

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


media

สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
ไม่ระบุ