บทความแคลคูลัส1

บทความแคลคูลัส

สูตรแคลคูลัสปี1

ตรีโกณ
d sinx / dx = cos x
d cosx / dx = -sin x
d tanx / dx = sec^2 x
d cotx / dx = -cosec^2 x
d secx / dx = (sec x)(tan x)
d cosecx / dx = -(cosec x)(cot x)
d arcsinx / dx = 1/sqrt(1-x^2)
d arccosx / dx = -1/sqrt(1-x^2)
d arctanx / dx = 1/(1+x^2)
d arccotx / dx = -1/(1+x^2)
d arcsec(x) / dx = 1/[abs(x)*sqrt(x^2 - 1)]
d arcocsc(x) / dx = -1/[abs(x)*sqrt(x^2 - 1)]
int sinx dx = -cos x + C (int คืออินทิเกรต)
int cosx dx = sin x + C
int tanx dx = -ln |cosx| + C
int cotx dx = ln |sinx| + C
int secx dx = ln |secx + tanx| + C
int cosecx dx = -ln |cosecx + cotx| + C

โดย abs(x) หมายถึง ค่าสัมบูรณ์ของ x

สูตร integration
int csc(x) dx = ln abs{csc(x) - cot(x)} + C
หรือ int csc(x) dx = ln abs{tan(x/2)} + C
int sec^2(x) dx = tan(x) + C
int csc^2(x) dx = -cot(x) + C
int tan^2(x) dx = tan(x) - x + C
int cot^2(x) dx = -cot(x) - x + C
int sin^2(x) dx = (x/2) - sin(2x)/4 + C
int cos^2(x) dx = (x/2) + sin(2x)/4 + C
int sec(x)tan(x) dx = sec(x) + C
int csc(x)cot(x) dx = -csc(x) + C

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.mathcenter.net/forum/archive/index.php/t-173.html

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


krissaphol

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคนิคโลหะ