แคลคูลัส

ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสเบื้องต้น
  ทฤษฎีมูลฐานของแคลคูลัส กลาวว่า การหาอนุพันธ์และ การหาปริพันธ์เป็นวิธีการที่ตรงกันข้าม กล่าวคือ ถ้าเราสร้างฟังก์ชันที่เป็นปริพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เราสร้าง ก็จะ
เท่ากับฟังก์ชันนั้น นอกจากนี้ เรายังหาปริพันธ์กำจักเขต ได้ด้วยการกำหนดค่าให้กับปฎิยานุพันธ์

  
 
ทฤษฏีบทมูลฐานของแคลคูลัสเขียนในรูปสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ได้ดังนี้:ถ้า f เป็นฟังก์ที่มาความต่อเนื่่องบนช่วง[a,b] และ f เป็นปฎิยานุพันธ์ของ f บนช่วง [a,d] แล้ว
int_{a}^{b} f (x) \,dx = F (b) - F (a)
และสำหรับทุก x ในช่วง [a, b] จะได้ว่า
frac{d}{dx}\int_a^x f (t) \, dt = f (x)http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA


    

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


pitak_tech

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้ากำลัง