บทความแคลคูลัส

 การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เป็นวิธีการที่ตรงกันข้ามกัน กล่าวคือ ถ้าเราสร้างฟังก์ชันที่เป็นปริพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งขี้นมา อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เราสร้าง ก็จะเท่ากับฟังก์ชันนั้น นอกจากนี้ เรายังหาปริพันธ์จำกัดเขตได้ด้วยการกำหนดค่าให้กับปฏิยานุพันธ์

ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสเขียนในรูปสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ได้ดังนี้: ถ้า f เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องบนช่วง [ab] และ F เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f บนช่วง [ab] แล้ว

\int_{a}^{b} f (x) \,dx = F (b) - F (a)
และสำหรับทุก x ในช่วง [ab] จะได้ว่า
\frac{d}{dx}\int_a^x f (t) \, dt = f (x)

อ้างอิง : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA#.E0.B8.97.E0.B8.A4.E0.B8.A9.E0.B8.8E.E0.B8.B5.E0.B8.9A.E0.B8.97.E0.B8.A1.E0.B8.B9.E0.B8.A5.E0.B8.90.E0.B8.B2.E0.B8.99.E0.B8.82.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B9.81.E0.B8.84.E0.B8.A5.E0.B8.84.E0.B8.B9.E0.B8.A5.E0.B8.B1.E0.B8.AA_.E0.B9.80.E0.B8.9A.E0.B8.B7.E0.B9.89.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.95.E0.B9.89.E0.B8.99

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


heartfinal

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล