บทความแคลคูลัส
บทความแคลคูลัส

การหาลิมิตของฟังก์ชัน      (2)

 การหาค่าของลิมิต   สามารถหาได้หลายวิธี   จะแนะนำ  3  วิธี    ดังนี้               

วิธีที่ 1  โดยการแทนค่า x  โดยตรงลงใน f(x) ของลิมิต  จะได้ค่า ของลิมิตออกมาเลย
          จัดเป็นวิธีหาค่าลิมิตที่ง่ายที่สุด  เมื่อ แทนค่า  x  โดยตรงในฟังก์ชันของลิมิต  
          ค่าของลิมิตอยู่ในรูป     ต้องใช้วิธีที่  2  หรือวิธีที่ 3   ต่อไป

วิธีที่ 2  โดยการแยกตัวประกอบของฟังก์ชันเศษและฟังก์ชันส่วน (ถ้าแยกตัวประกอบได้)  
          ถ้าเศษและส่วนมีตัวประกอบที่เหมือน กัน ให้ตัดทอนกันไป  แล้วจึงแทนค่า  x
          โดยตรงตามวิธีที่  1  ก็จะได้ค่าของลิมิต                                 

วิธีที 3  โดยการสังยุค (conjugate)  ให้หาตัวประกอบมาคูณทั้งเศษและส่วน  
          เพื่อทำให้ผลหารง่าย ขึ้น  แล้วจึงแทนค่า  x  ตามวิธีที่ 1 ก็จะได้ค่าของลิมิต

pink.gif

ตัวอย่าง  กำหนดให้ f(x  =  2x  - 3  จงหาค่าของ  (2x-3)                                                                           

            (2x-3)  =  (4-3)  =  1   

                                                          
pink.gif

  ตัวอย่าง  กำหนด f(x) =      จงหาค่าของ     f(x)         

 f(x)     =      [ ]  

                    =       ( x  + 3 )      =     3 + 3    =   6    

            pink.gif

 ตัวอย่าง จงหาค่าของลิมิต  h(x) เมื่อ h(x) =                 

  แทนค่า x = 0  จะได้  h(x)  =     =     ให้ใช้วิธีที่   3  ใหม่       

     =        

                                 =         

                                 =                                                              

                                 = 

                                 =             

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/yala/ampornpan/calculus/1-limit-2.htm


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Mc_PE

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้ากำลัง