คำถามเรื่องการฝึกงาน (ทำไมผมไม่ได้ออกฝึกงานครับ)

การพิจารณาจะมาจาก ผู้ควบคุมการฝึกงาน 3 ท่าน คือ

           1. อาจารย์ประจวบ  นากร  ดูแล นร.ชั้น ปวช.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความประพฤติ
           2. อาจารย์ทักษิณ   พ่วงพี  ดูแล นร.ชั้น ปวส.2 ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความประพฤติ
           3. อาจารย์ศุภกฤษ  สุขเจริญ ดูแลด้านการตรงต่อเวลา

  ฉะนั้นการประเมินจะไม่ได้เป็นไปด้วยความลำเอียงแน่นอนครับ  เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดมีบันทึกการลงเวลาและตัวของนักเรียนเองก็รู้อยู่ด้วยตัวเองแล้วว่า ขาด ลา มาสาย  มากน้อยเพียงใด

  เพราะฉะนั้นเมื่อการประเมินมีผลอย่างไร  นร.ควรที่จะยอมรับและถือเป็นที่สิ้นสุด  นร.ควรปรับปรุงตัวเพื่อตรียมตัวฝึกปฏิบัติงานในวิทยาลัยฯและทำงานที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้งานออกมาเป็นที่น่าพอใจและมีประสิทธิภาพมากกว่า 'เราจะไม่กล่าวหาว่าใครผิด  แต่เราจะร่วมแก้ปัญหานั้นด้วยกัน'

หมายเหตุ - รายละเอียดคะแนนสามารถตรวจสอบได้ที่  งานทวิภาคี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KruKrit

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์